Trường Tiểu học Ngô Mây


Địa chỉ: Tam Tiến - Núi Thành - Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: